Miroslav Králik

Bakalářská práce

Studium implementace WDM-PON na stávající optickou přístupovou infrastrukturu

Study of the WDM-PON Implementation to the Existing Optical Access Infrastructure
Anotace:
Bakalárska práca sa zaoberá optickými prístupovými sieťami, s hlavným zameraním na siete s vlnovým multiplexom, tiež na siete novej generácie a ich implementáciu na existujúcu optickú prístupovú infraštruktúru. Prácu tvorí niekoľko základných tematických častí. V úvode sú spomenuté očakávané trendy v budúcnosti, týkajúce sa požiadaviek na kapacitu a možnosti prístupových sietí. Druhá kapitola popisuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with optical access networks, with a focus on networks with wavelength division multiplexing, also the next generation networks and their implementation on existing optical access infrastructure. The work consists of several basic parts. At the beginning of the thesis are mentioned expected future trends, relating to capacity requirements and possibilities of access networks …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2012
  • Vedoucí: Petr Koudelka
  • Oponent: Jan Látal

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava