Bc. Petr Boucník

Diplomová práce

Vybrané aspekty odpadového hospodářství v okrese Svitavy

The selected aspects of Waste Management in the Svitavy region
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje tématu odpadového hospodářství, kdy nejprve popisuje terminologii a koncepce tohoto odvětví na obecné úrovni, poté také konkrétně v závazných plánech odpadového hospodářství či platné legislativě. Další část práce se zaměřuje na analýzu aplikace těchto koncepcí či strategií na úrovni sledovaného okresu Svitavy za využití jak kvantitativních, tak kvalitativních dat. Celková …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the topic of waste management, when it first describes the terminology and conception of this sector at the general level, then also specifically in waste management plans or valid legislation. The next part of the thesis focuses on the analysis of the application of these concepts or strategies at the level of the monitored district of Svitavy using both quantitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta