Jaroslav Kubánek

Bakalářská práce

Využití modelu teplotního pole pro optimalizaci technologie chlazení plynule odlévaných ocelových sochorů

Utilization of Temperature Field Model for Optimization of Cooling Technology of Continuously Cast Steel Billets
Anotace:
Výroba oceli má dlouholetou historii. Ale až s nástupem plynulého odlévání oceli, jakožto složitého, ale výkonného prostředku výroby ocelových sochorů, začala tendencevyužívat nejnovějších poznatků z oblasti vědy a výzkumu k udržení kvality a konkurenceschopnosti jednotlivých ocelářských gigantů při výstavbě nových i modernizaci stávajících provozů plynulého lití. Tato práce se věnuje objasnění základních …více
Abstract:
A steel production has a long history. But until the start of operation of continuous casting of steel, as a complex but powerful tool for continuous casting of steel billets, a tendency began to use the latest knowledge from science and research field to maintain the quality and competitiveness of the steel giants during the development of new and upgrading existing plants with continuous casting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Markéta Tkadlečková
  • Oponent: Petr Klus

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava