Theses 

Zdravý životní styl žáků 5. tříd základní školy a základní školy s programem "Zdravá škola". – Markéta Kožnarová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Hradec Králové

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Markéta Kožnarová

Diplomová práce

Zdravý životní styl žáků 5. tříd základní školy a základní školy s programem "Zdravá škola".

Healthy lifestyle of pupils of the 5th class of elementary school and elementary school using "Healthy Schools Program".

Anotace: Diplomová práce se zaměřuje na porovnání zdravého životního stylu žáků 5. tříd běžné školy a školy s programem Zdravá škola v Chrudimi. Teoretická část seznamuje se základními pojmy, které se vztahují k tématu práce (zdraví, zdravý životní styl, pohybová aktivita, výživa, program Zdravá škola apod.). Praktická část diplomové práce obsahuje výzkum zjišťující zdravý životní styl žáků, jenž byl realizován prostřednictvím dotazníkového šetření. Šetření probíhalo celkem ve čtyřech pátých třídách. Výsledná data jsou zpracována do přehledných kontingenčních tabulek a porovnána. Pomocí metody rozhovoru s řediteli a třídními učiteli škol a nepřímého pozorování byl zjišťován kromě přínosu programu pro žáky, také jak se tento program odráží ve výukových metodách a v samotném vzdělání učitelů. V závěru práce jsou shrnuty rozdíly zdravého životního stylu žáků obou škol a výsledné vlivy programu Zdravá škola.

Abstract: This diploma thesis compares healthy life style of pupils of the 5th class of elementary school and elementary school using „Healthy Schools Program” in Chrudim city. Theoretical part of diploma thesis introduces general concepts closely related to the topic of this thesis (health, healthy life style, physical activity, nutrition, Healthy Schools Program, etc.). Practical application part of diploma thesis introduces the survey research on healthy life style of pupils using data from questionnaires. The survey conducted in four 5th grade classrooms. The results of the survey are shown in a form of contingency tables and are compared. Using the interview method with school principals and class teachers combined with method of indirect observation, the investigation had two subjects: contribution of the Healthy Schools Program to pupils and how the Healthy Schools Program reflects on teaching methods and teachers education. The differences between healthy life styles of pupils from both schools and resulting impact of Healthy School Program are finally summarized.

Klíčová slova: zdraví, životní styl zdravý, aktivita pohybová, výživa, Zdravá škola

Keywords: health, life style healthy, activity physical, nutrition, Healthy school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2017
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Dana Fialová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Martin Pěkný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 17:35, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz