Theses 

Problematika ochrany bezhotovostního platebního styku, hotovostního platebního styku, platidel České republiky a eura. Národní plán zavedení eura v ČR – Martina FLIEGEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management

Martina FLIEGEROVÁ

Bakalářská práce

Problematika ochrany bezhotovostního platebního styku, hotovostního platebního styku, platidel České republiky a eura. Národní plán zavedení eura v ČR

Dilema of Clearing Protection, Cash System of Payment Protection, Czech Republic Means of Payment and of Euro. National Plan for Implementation of Euro in Czech Republic

Anotace: Tato práce obsahuje ucelený přehled základních a klienty nejčastěji používaných bankovních operací. Ukazuje rozdíly v zabezpečení elektronického bankovnictví bank, uživatelskou oblíbenost elektronického bankovnictví mezi klienty, stupně ochrany aktivních a pasivních operací. Dále jsem v práci chtěla ukázat jaké rozlišovací a bezpečnostní prvky mají česká platidla a euro. Zaměřuji se na detaily ochranných prvků bankovek a mincí obou měn. Rozlišovací prvky viditelné a skryté. Uvádím výsledky vlastního šetření mezi dotazovanými respondenty. Jak se vyznají v ochranných prvcích bankovek obou měn. Poslední část je zaměřena na Národní plán zavedení eura v ČR a jeho jednotlivé etapy. Etapy jsou rozděleny dle časové osy na změny před, během a po přijetí nové měny. Práce obsahuje výsledky pocházející z výzkumu agentury STEM a výsledky vlastního šetření na přijetí nové měny. V každém případě se euru nevyhneme jen je škoda, že nejsme o přechodu na novou měnu intenzivněji informováni.

Abstract: This work contains a comprehensive review of the basic and most widely used bank operations. It shows the differences in e-banking security, popularity of e-banking among its client users, and protection levels of active and passive bank operations. Furthermore, I also wanted to introduce different distinguishing and security features of Czech currency and Euro. I concentrate on the security features of both currencies, as well as distinguishing features visible and hidden. I present the results of my own survey amongst the respondents. Are they acquainted with the security features of both currencies? The last part of my work is focused on The National Euro Changeover Plan for the Czech Republic, and its individual steps. These steps are subdivided according to the time chart on the changes before, during and after the acceptance of new currency. My study contains results of the STEM agency survey as well as the results of my own survey focused on the introduction of new currency. In any case we can not avoid EURO - it is just a pity we are not informed more intensively about the transfer to the new currency.

Klíčová slova: bankovnictví, ochranné prvky, Národní plán zavedení eura v ČR

Keywords: banking, the security features, The National Euro Changeover Plan for the Czech Republic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2008
  • Vedoucí: Ing. Svoboda Oldřich, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:15, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz