Michaela Kučerová

Master's thesis

Specifika účetnictví, hospodaření a financování příspěvkové organizace v oblasti kultury

Specifics of Accounting, Management and Financing of Allowance Organizations in the Field of Culture
Abstract:
Diplomová práce je zaměřena na specifika účetnictví, hospodaření a financování příspěvkové organizace v oblasti kultury. Hlavním cílem diplomové práce je analýza hospodaření Národního divadla moravskoslezského za období 2007-2009. Dalšími stanovenými cíli je zhodnocení návštěvnosti a tržeb ze vstupného jednotlivých souborů za vybraná období, analýza počtu prodaných vstupenek, průměrné ceny vstupného …more
Abstract:
The thesis is focused on accounting specifications, economy and financing of an allowance organization in the fields of culture. The main goal of it is economy of National Moravian – Silesian Theatre in period 2007 - 2009. There were defined other goals, such as the evaluation of visit rate and earnings from entrance fees of particular ensembles during selected periods, number of sold admission tickets …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2011
  • Supervisor: Alžběta Urbancová
  • Reader: Jaroslav Gábler

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava