Bc. Monika KŘEMENOVÁ

Bakalářská práce

Nezaměstnanost a marginalizace romských žen na trhu práce (v kontextu sociálního vyloučení)

The unemployment and marginalization Romany women on the labor market (in the context of social exclusion)
Anotace:
Tato práce se zabývá fenoménem dlouhodobé nezaměstnanosti v kontextu sociálního vyloučení. Tímto problémem se zabývá z hlediska osobní zkušenosti nezaměstnaných romských žen, které žijí v jedné sociálně vyloučené lokalitě. Cílem práce bylo vysvětlit životní strategie této skupiny nezaměstnaných a jejich bariéry, které jim brání pro vstup na pracovní trh. Pro tuto práci byl použit kvalitativní výzkum …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a phenomenon of long - term unemployment in the context of social exclusion. This issue is adressed in terms of subjective experiences of unemployed Romany women living in some socialy excluded locality. The aim of this work was to explain life strategies of this group of unemployed and barriers that prevent them from entering the labor market. The work is based on qualitative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Toušek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘEMENOVÁ, Monika. Nezaměstnanost a marginalizace romských žen na trhu práce (v kontextu sociálního vyloučení). Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 23. 04. 2021

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na
http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie