Eva Šatná

Bakalářská práce

Informování osob o možnostech sebeochrany při úniku nebezpečné látky

Informing People about the Possibilities of Self-Protection in the course of Escape of a Dangerous Substance
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na současný stav informování osob o možných způsobech sebeochrany, jeho zhodnocení a návrh na zlepšení. V práci je popsán stávající způsob informování a deskripce možností sebeochrany při úniku nebezpečné látky. V analytické části je provedena analýza možných způsobů informování osob v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob ve vybraných zemích. Také technická …více
Abstract:
The thesis is focused on current status of informing people about possible ways of self-protection, its evaluation and proposal for improvement. In this thesis I describe an existing way of informing and options of self-protection when leakages of dangerous substances occur. In the analytical part analysis is executed engaging possible ways of informing people in buildings gathering a large number …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: David Řehák
  • Oponent: Pavel Šenovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava