Theses 

Informování osob o možnostech sebeochrany při úniku nebezpečné látky – Eva Šatná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Eva Šatná

Bakalářská práce

Informování osob o možnostech sebeochrany při úniku nebezpečné látky

Informing People about the Possibilities of Self-Protection in the course of Escape of a Dangerous Substance

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na současný stav informování osob o možných způsobech sebeochrany, jeho zhodnocení a návrh na zlepšení. V práci je popsán stávající způsob informování a deskripce možností sebeochrany při úniku nebezpečné látky. V analytické části je provedena analýza možných způsobů informování osob v prostorech staveb pro shromažďování většího počtu osob ve vybraných zemích. Také technická a organizační opatření pro informování osob v nákupních centrech a jejich blízkém okolí. V této části bylo pro zjištění úrovně povědomí osob vypracováno dotazníkové šetření. Na základě analýz byl proveden návrh na zvýšení povědomí o sebeochraně a návrh způsobů informování osob v blízkosti nákupních center.

Abstract: The thesis is focused on current status of informing people about possible ways of self-protection, its evaluation and proposal for improvement. In this thesis I describe an existing way of informing and options of self-protection when leakages of dangerous substances occur. In the analytical part analysis is executed engaging possible ways of informing people in buildings gathering a large number of people in selected countries as well as technical and organizational measures to inform people in shopping malls and their surroundings. In this section, questionnaire survey was drawn up to determine the level of awareness among population. On the basis of the analysis suggestion were carried out that would help to raise awareness of self-protection and possibilities of informing people in the vicinity of shopping centres.

Klíčová slova: Sebeochrana, informování obyvatelstva, vzdělávání obyvatelstva, nebezpečná látka, mimořádné události v obchodních centrech.

Keywords: Self-protection, informing of the population, education of the population, extraordinary events in shopping malls.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: David Řehák
  • Oponent: Pavel Šenovský

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 2. 2019 01:17, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz