Magdaléna Najbrtová

Bakalářská práce

Extrakce příznaků z EKG signálu – laboratorní úloha

ECG Features Extraction – Laboratory Task
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou EKG signálu a metodami jeho zpracování. Celá práce je pojata jako laboratorní úloha. Popisuje snímání EKG signálu a podrobný popis jednotlivých komplexů. Dále srovnává různé přístupy jak k filtraci, tak detekci QRS komplexů. Samotná praktický část se skládá z vytvoření generátoru šumu, z navržení filtračních metod a metod detekce QRS komplexu. Mezi použité metody filtrace …více
Abstract:
This work deals with ECG signal analysis and methods of its processing. The whole work is conceived as a laboratory task. Describes ECG signal acquisition and detailed description of individual complexes. It also compares different approaches to both filtration and QRS detection. The practical part consists of the creation of a noise generator, the design of filtration methods and methods of QRS complex …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2019
  • Vedoucí: Jan Kubíček
  • Oponent: Magdaléna Hřivňáková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika / Biomedicínský technik