Theses 

Dlouhodobé změny v pohybové aktivitě a sedavém chování seniorů navštěvujících Univerzitu třetího věku Vysokého učení technického v Brně – Bc. Kamila BEDÁŇOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Kamila BEDÁŇOVÁ

Diplomová práce

Dlouhodobé změny v pohybové aktivitě a sedavém chování seniorů navštěvujících Univerzitu třetího věku Vysokého učení technického v Brně

Long-term changes in the volume of physical activity and the volume of sedentary behavior at seniors attending the University of the Third Age of Brno University of Technology

Anotace: Diplomová práce popisuje nezvratné změny postupného stárnutí organismu, pohybovou aktivitu seniorů, sedavý způsob života spojený s fyziologickými, sociálními i ekonomickými změnami, které stáří přináší a jejich vzájemné potencování k zlepšení kvality života nebo naopak. Hlavním cílem práce bylo posoudit dlouhodobé změny v pohybové aktivitě, sedavém chování a tělesném složení u 21 seniorů navštěvujících Univerzitu třetího věku Vysokého učení technického v Brně. Pro posouzení objemu sedavého chování a pohybové aktivity byl použit akcelerometr GT1M. Tělesné složení bylo zjišťováno pomocí přístroje InBody 720. U seniorů navštěvující Univerzitu třetího věku Vysokého učení technického v Brně nebyly zjištěny dlouhodobé změny ani v objemu sedavého chování ani v objemu pohybové aktivity (p 0,09). Přesto došlo ke statisticky významnému (p 0,025) nárůstu Body Mass Indexu, indexu tukové hmoty a procenta tělesného tuku. Překvapením je statisticky významné (p = 0,000) dlouhodobé snížení viscerálního tuku. Dlouhodobý pokles pohybové aktivity střední až vysoké intenzity vedl k signifikantnímu (p 0,03) nárůstu tukových ukazatelů (BMI, BFMI, BFM). Naopak dlouhodobé navyšování pohybové aktivity střední až vysoké intenzity vedlo k zastavení negativních změn v BMI, BFMI a BFM. Výsledky diplomové práce naznačují, že je možné zachovat pohybové chování beze změny i přes rostoucí věk probandů a překročení hranice 70 let, a že pohybová aktivita může být prostředkem ke zpomalení involučních změn v tělesném složení u seniorů.

Abstract: The thesis describes irreversible changes in the gradual aging of organism, the activity of seniors and sedentary lifestyle associated with the physiological, social and economic changes that age brings and their mutual potentiation to improve quality of life or vice versa. The main objective of the work was to assess long-term changes in physical activity, sedentary behavior and body composition at 21 seniors attending the University of the Third Age of Brno University of Technology. The GT1M accelerometer was used to assess the sedentary behavior and movement activity. The body composition was investigated using the InBody 720 instrument. There were no long-term changes in the volume of sedentary behavior or in the volume of physical activity (p 0,09) at seniors attending the University of the Third Age of the Technical University in Brno. However, there was a statistically significant (p 0.025) increase in the body mass index, the fat mass index and percentage of the body fat. Surprisingly, there is a statistically significant (p = 0.000) long-term decrease in visceral fat. A long-term decrease in moderate to high intensity exercise led to a significant (p 0.03) increase in fat indicators (BMI, BFMI, BFM). Conversely, the long-term increase in moderate to high intensity exercise has led to negative changes in BMI, BFMI and BFM. The results of the thesis suggest that it is possible to keep the movement behavior without changing despite the growing proband age and exceeding the age limit of 70 years, and that physical activity can be the means of slowing the involutional changes in the body composition of the elderly.

Klíčová slova: Senioři, sedavé chování, tělesné složení, pohybová aktivita, ActiGraph

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Jana Pelclová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=219917 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta tělesné kultury

Jak správně citovat práci

BEDÁŇOVÁ, Kamila. Dlouhodobé změny v pohybové aktivitě a sedavém chování seniorů navštěvujících Univerzitu třetího věku Vysokého učení technického v Brně. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta tělesné kultury


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:03, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz