David Sysala

Bakalářská práce

Problematika neřízené turistiky v hornické krajiny po těžbě břidlice (Jakartovice a okolí)

The Issue of Unorganized Tourism of the Mining Landscape after Slate Mining (Jakartovice and Surroundings)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na neřízenou turistiku v hornické krajině, kde se v minulosti těžila břidlice, konkrétně se bude jednat o obec Jakartovice a její blízké okolí. V první kapitole práce se zaměříme na vymezení a definování pojmu neřízená turistika. Dále se budeme věnovat Nízkému Jeseníku, v němž leží naše zájmová oblast. Zájem směřujeme hlavně na přírodní poměry a těžbu nerostných surovin …více
Abstract:
This bachelor thesis concentrates on non-controlled tourism in the mining landscape, where slate used to be mined in the past. Namely Jakartovice village and its close surroundings will be closely described. In first chapter the term non–controlled tourism will be defined. Further, there will be more information on The Nízký Jeseník area, where our place of interest is situated. The interest is aimed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2018
  • Vedoucí: Jiří Kupka
  • Oponent: Martin Klempa

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava