Bc. Jana Jurčíková

Diplomová práce

Kritické myšlení v profesní přípravě budoucích sociálních pedagogů

Critical Thinking in Professional Training of Future Social Pedagogues
Anotace:
Diplomová práce pojednává o kritickém myšlení a jeho postavení v terciárním vzdělávání v prostředí České republiky. Spolu s kritickým myšlením, kterému je však v práci věnováno nejvíce prostoru, charakterizuji také přidružené determinanty, které kritické myšlení ovlivňují a to osobnost jedince, jeho temperament, emoce, motivy, schopnosti a sebeobraz, dále kognitivní aspekty, kdy v této kapitole diplomové …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the critical thinking and its role in tertiary education in the Czech Republic. Along with critical thinking, which is at work devoted most space, also characterize the associated determinants which affect critical thinking and individual personality, his temperament, emotions, motives, abilities and self-image, as well as cognitive aspects, which in this chapter, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012
Zveřejnit od: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Jarmila Novotná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jurčíková, Jana. Kritické myšlení v profesní přípravě budoucích sociálních pedagogů. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe