Bc. Jana Jurčíková

Master's thesis

Kritické myšlení v profesní přípravě budoucích sociálních pedagogů

Critical Thinking in Professional Training of Future Social Pedagogues
Abstract:
Diplomová práce pojednává o kritickém myšlení a jeho postavení v terciárním vzdělávání v prostředí České republiky. Spolu s kritickým myšlením, kterému je však v práci věnováno nejvíce prostoru, charakterizuji také přidružené determinanty, které kritické myšlení ovlivňují a to osobnost jedince, jeho temperament, emoce, motivy, schopnosti a sebeobraz, dále kognitivní aspekty, kdy v této kapitole diplomové …more
Abstract:
This diploma thesis deals with the critical thinking and its role in tertiary education in the Czech Republic. Along with critical thinking, which is at work devoted most space, also characterize the associated determinants which affect critical thinking and individual personality, his temperament, emotions, motives, abilities and self-image, as well as cognitive aspects, which in this chapter, the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2012
Accessible from:: 26. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Jarmila Novotná, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Jurčíková, Jana. Kritické myšlení v profesní přípravě budoucích sociálních pedagogů. Zlín, 2012. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 26. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe