Jozef Sroka

Master's thesis

Výškové a polohové zaměření silnice č. III./47214 (stan. 2,300 km až 5,536 km) a silnice č. II/47215 (stan. 0,000 km až 1,000 km) včetně posouzení jejich aktuálního stavu

The Vertical and Horizontal Measurement of the Road No. III/47214 (stat. 2,300 km - 5,536 km ) and the Road No. II/47215 (stat. 0,000 km -1,000 km) Including Assessment of the Actual Situation
Abstract:
Diplomová práce zahrnuje dvě navazující etapové měření bodů pozorovací stanice, umístěných na silnicích nacházejících se na poddolovaném území Ostravsko-karvinského uhelného revíru. Opakované polohové a výškové zaměření pozorovaných bodů navazuje na měření provedené v březnu roku 2009. Tato měření jsou podkladem pro výpočet pohybů a deformačních charakteristik silničního tělesa a pro následné zhodnocení …more
Abstract:
Diploma thesis involves two sequential follow-up measurement points of observation stations located on roads located on undermined area of the Ostrava-Karviná Coalfield. Repeated positioning and vertical orientation of the observed points on follow-up measurements in March 2009. These measurements are used to calculate the movement and deformation characteristics of the road body and the subsequent …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2010

Thesis defence

  • Supervisor: Václav Mikulenka
  • Reader: Jozef Štubňa

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava