Miroslav Pešák

Bachelor's thesis

Pojištění více osob a skupinové pojištění

Multiple Life Insurace and Group Insurance
Abstract:
V této bakalářské práce se zabývám problematikou výpočtu životního pojištění pomocí komutačních čísel a pomocí střední hodnoty náhodné veličiny. Popisuji přínosy a nedostatky jednotlivých přístupů. V další části jsou nastíněny možnosti konstrukce tzv. “komplexního vzorce“, který by dovoloval pokrýt více pojistných rizik životního pojištění a jejich kombinace v rámci trvání jedné pojistné smlouvy. Během …more
Abstract:
In this thesis I solve the problem of the life insurance calculations by the help of the commutation functions and by the mean value of some random variable. I describe her the advantages and disadvantages of these approaches. The next section outlines the possibilities of constructing a “complex formula“ that would allow to cover more life insurance risks and their combinations in the duration of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2011
  • Supervisor: Jan Hrubeš
  • Reader: Martina Borovcová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava