Petr Gocala

Diplomová práce

Vliv technologie výroby na vlastnosti ocelového drátu

Effect of production technology on steel wire properties
Anotace:
Diplomová práce se zabývá možnými příčinami vzniku praskání ocelového drátu, ke kterým dochází při výrobním procesu při stáčení drátu do šroubovice. Hlavním výrobním procesem je část tažení drátu za studena ocelovým průvlakem. Při průchodu drátu ocelovým průvlakem dochází ke zhuštění dislokací a tím i ke zpevnění ocelového drátu. Finálním produktem ocelového drátu je bovden, který se používá jako táhlo …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the possible causes of the crack of the steel wire, which occurs during the production process, when the wire is screwed into the helix. The main manufacturing process is the wire drawing of the wire by a steel die. As the wire passes through the steel die, the dislocation is thickened and the steel wire is reinforced. The final product of a steel wire is a bowden, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2017
  • Vedoucí: Martin Kraus
  • Oponent: Stanislav Rusz

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava