Lukáš Šerý

Bakalářská práce

Analýza doby dojezdu jednotky požární ochrany

Analysis of Time of Fire Brigade Attendance
Anotace:
Předložená bakalářská práce se zabývá rozborem faktorů ovlivňující dojezdové časy jednotek požární ochrany územního odboru Zlínského kraje. V úvodní části práce je proveden rozbor statistického sledování událostí za roky 2010 – 2013 a analýza z deníků jízd vozidel na stanicích předem určených. Dále jsou utříděny informace o technice, která je předurčena k zásahu. Byla vybrána nejvhodnější místa, s …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of factors influencing the response times of Fire Department of the Zlin Region. In the introductory part is an analysis of statistical monitoring of events for the years 2010 - 2013 and an analysis of the diaries vehicle rides on predetermined stations. They shall be distributed information technology, which is destined to hit. She was chosen the most suitable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2015
  • Vedoucí: Ladislav Jánošík
  • Oponent: Pavel Koňařík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava