Mgr. Tamara Kawiková

Diplomová práce

Komunitarizace evropského práva a její dopady na české trestní právo hmotné a procesní

The Communitarisation of the European Law and its Impacts to the Czech Criminal Law and Criminal Process Law
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na komunitarizaci unijního práva neboli přesun určitého okruhu právních vztahů ze třetího pilíře Evropské unie do prvního pilíře. V úvodu práce jsou objasněny pojmy a procesy komunitarizace, supranacionalizace a europeizace a následující kapitola obsahuje historický vývoj daných procesů od Maastrichtské smlouvy po Lisabonskou smlouvu. Čtvrtá a pátá kapitola se zabývají dopady …více
Abstract:
This thesis is focused on Communitarisation of European Union law i.e. on the transfer of a part of legal relations from the third pillar of the European Union to the first pillar. The introduction of this thesis explains the terms and processes of Communitarisation, Supranationalization and Europeanization. The following chapter contains historical development of the mentioned processes since the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2012
  • Vedoucí: prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo