Theses 

Kvalita bazénové vody v závislosti na množství volného chlóru – Michaela Peterková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Michaela Peterková

Diplomová práce

Kvalita bazénové vody v závislosti na množství volného chlóru

Quality of pool water depending on the amount of free chlorine

Anotace: Diplomová práce je věnována problematice desinfekce a zajištění kvality bazénové vody kojeneckého bazénu SKJ Žatec Kouzelná rybka. Práce je rozdělena na dvě hlavní části, na část teoretickou a praktickou. V teoretické části je popsána technologie úpravy vody v tomto bazénu, součástí je literární přehled možných vedlejších produktů chlorace vody, které mohou u kojenců a batolat, ale nejen u nich, způsobit zdravotní potíže. V části praktické byly shrnuty výsledky a závěry experimentu, který probíhal od roku 2007 do března 2013. Jsou zde zodpovězeny otázky, jaká koncentrace volného chloru je optimální pro udržení kvality vody a to, proč je důležité minimalizovat množství dávkovaného desinfekčního činidla. Dále jsou zde uvedeny výsledky studie, která byla provedena ve spolupráci Krajské hygienické stanice a Zdravotního ústavu v Ústí nad Labem.

Abstract: This thesis is devoted to problems of disinfection and quality of pool water baby pool SKJ Žatec Kouzelná rybka. The work is divided into two main parts, the theoretical and the practical. The theoretical part describes the water treatment technology in this pool, includes a literature review of possible by-products of water chlorination, which may in infants and toddlers, but not only for them, cause health problems. In the practical results have been summarized and conclusions of the experiment, which ran from 2007 to March 2013. There are answered questions as to the concentration of free chlorine is optimal for maintaining water quality and why it is important to minimize the amount dosed disinfectant agents. There are presented results of a study which was conducted in cooperation Regional Health and Public Health Institute in Usti nad Labem.

Klíčová slova: chlor, vedlejší produkty chlorace, voda, bazén, desinfekce, kojenci a batolata, vyhláška

Keywords: chlorine, byproducts of chlorination, water, pool, disinfection, infants and toddlers, the decree

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: Dagmar Čechová
  • Oponent: Vojtěch Bureš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 6. 2019 16:58, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz