Theses 

Motivační nástroje při odměňování pracovníků, jejich vnímání zaměstnanci (benefity, hmotná odměna, nehmotná motivace) – Bc. Filip Razím

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Filip Razím

Bakalářská práce

Motivační nástroje při odměňování pracovníků, jejich vnímání zaměstnanci (benefity, hmotná odměna, nehmotná motivace)

Motivational tools when rewarding employees, their perception by employees (benefits, tangible reward, intangible, motivation)

Anotace: V mé bakalářské práci se zabývám motivačními nástroji při odměňování pracovníků, kterými jsou například benefity, či hmotná a nehmotná odměna. Na samotném začátku teoretické části specifikuji důležité pojmy související s motivací a důvody, proč je vlastně motivace neodmyslitelnou součástí každé organizace. Následující kapitolu teoretické části věnuji vybraným motivačním teoriím, na jejichž základě by organizace měly být schopny porozumět lidským potřebám a zvolit tak správný způsob motivace svých zaměstnanců. V závěru teoretické části se budu zabývat formami motivace, nástroji motivace a také způsoby vnímání těchto nástrojů samotnými zaměstnanci. Úkolem praktické části je ověřit motivaci zaměstnanců v hotelu Jurys Inn. Nejprve charakterizuji tuto organizaci a následně formou dotazníku zjišťuji, jaké způsoby motivace jsou v hotelu aplikovány. Tímto dotazníkem také zkoumám, co by zaměstnanci rádi uvítali a změnili. Na závěr porovnávám získané informace s teoretickými poznatky a diskutuji možná opatření s manažerkou lidských zdrojů.

Abstract: In my bachelor thesis I deal with motivational tools in the process of rewarding employees, which are for example benefits and tangible and intangible rewards. At the beginning of the theoretical part I specify important concepts related to motivation and reasons why motivation is an inherent part of every organization. The following chapter of the theoretical part is devoted to selected motivational theories. On the basis of these theories, organizations should be able to understand human needs in order to choose the correct method of motivation of their employees. In conclusion, the theoretical part deals with forms of motivation, motivational tools and perceptions of these tools by employees themselves. The task of the practical part is to verify employees motivation at Jurys Inn. In the first chapter of the practical part I introduce this organization and then I determine which methods of motivation are applied at the hotel by using a questionnaire. By this questionnaire I aim to find out what the staff would like to change. At last I compare the information gained with the acquired theoretical knowledge and then I discuss possible measures with human resources manager.

Klíčová slova: Motivace, potřeby, motivační nástroje, odměňování, benefity, proces, cíle Motivation, needs, motivational tools, rewarding, benefits, process, goals

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Hofbauer
  • Oponent: PhDr. Luděk Vajner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 23:11, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz