Ilona Konečná

Diplomová práce

Dostupnost zdravotní péče a hospodaření soukromých praktických lékařů

Availability of Health Care and Financial Management of the Private General Practitioners
Anotace:
Diplomová práce se zabývá hospodařením dvou soukromých praktických lékařů v letech 2006 – 2010. Cílem této práce je na základě analýzy hospodaření dvou praktických lékařů v letech 2006 – 2010, navrhnout doporučení ke zlepšení hospodaření a následně posoudit, zda dostupnost zdravotní péče může ovlivňovat jejich hospodaření. K dosažení tohoto cíle, byly nastaveny dvě hypotézy. Hypotéza H1 zní: Hospodaření …více
Abstract:
This Master thesis is dealing with financial management of two Private General Practitioners in years 2006 - 2010. The aim is to create recommendations to improve the management based on an analysis of the past development between years 2006 – 2010 and consequently judge on the influence of availability on it. In order to reach the aim we have set two hypothesis. Hypothesis H1: The financial management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Hana Fachinelli
  • Oponent: Zuzana Funioková

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava