Libor Krupa

Diplomová práce

Návrh řešení větrání a klimatizace porubu č. 161 904 ve sloji č. 461 “Max“

The Plan solution of Ventilation and Air conditioning Coal face No. 161 904 in seam No. 461 “Max“
Anotace:
Tato diplomová práce obsahuje návrh řešení větrání a klimatizace pro porub č. 161 904 ve sloji č. 461 - „Max“, který bude dobýván podpatrově na Důlním závodě 1 v lokalitě Lazy. Nejprve se zaměříme na část důlně – geologických podmínek horského masívu, tektonické poruchy, hydrogeologické poměry a samotnou geologii porubu. Dále se budeme věnovat stanovením plynodajnosti porubu a způsobu degazace. Navrhneme …více
Abstract:
This thesis contains the plan of solution of ventilation and air conditioning coal face no. 161 904 in seam no. 461 „Max“, which will be mining under the floor on the Mining plant 1 in locality Lazy. First dealing with parts mining - geological conditions of the mountain massif, tectonic fauls, hydrogeological conditions and alone geology the coalface. Further we will devote determination of gassy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2016
  • Vedoucí: Pavel Zapletal
  • Oponent: Petr Křístek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava