Bc. Patrick Gono

Diplomová práce

Modelování Diracovy rovnice metodou konečných prvků

FEM modelling of Dirac's equation
Anotace:
Tato práce se zaměřuje na studium okrajových úloh pro jednočásticové relativistické problémy za použití metody konečných prvků. Cílem práce je implementovat Galerkinův formalizmus pro řešení úloh s obecným potenciálem v rámci plného bispinorového tvaru Diracovy rovnice ve třech prostorových souřadnicích. Dva problémy byly vyřešeny analyticky – relativistická částice v potenciálové jámě a vodíku podobný …více
Abstract:
The aim of this thesis is to study relativistic single particle boundary value problems using the linear Galerkin finite element method. The goal is to implement the method for an arbitrary potential using the full bi-spinor description in three-dimensional spatial coordinates. Two problems are solved analytically - a relativistic particle in a box and a hydrogen-like atom - and serve as a comparison …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Dušan Hemzal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta