Ing. Jana Pokorná

Bakalářská práce

Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku - Makro Cash&Carry spol. s r.o.

Adaptation and adaptation program of new employees in selected company - Makro Cash&Carry spol. s r.o.
Anotace:
Práce je věnována adaptaci a adaptačnímu procesu nových zaměstnanců. Zabývá se činnostmi personálních útvarů i celé organizace směřujícími k úspěšné adaptaci nováčků a procesy, které adaptaci ovlivňují. Praktická část je věnována analýze adaptačního procesu u konkrétní firmy. Výsledky analýzy poskytují zpětnou vazbu od vybrané skupiny zaměstnanců a jsou podkladem na návrh zlepšení adaptačního procesu …více
Abstract:
The work is devoted to the adaptation and to the adaptationś process of new employees. It deals with the activities of personal departments and whole organization leading to the successful adaptation of newcomers and processes which influence adaptation. The practical part is devoted to the analysis of adaptation process for a specific company. Results of the analyses provide feedback of selected groups …více
 

Klíčová slova

Adaptace adaptační plán patron
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Pavla Lejsková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pokorná, Jana. Adaptace a adaptační program nových zaměstnanců ve vybraném podniku - Makro Cash&Carry spol. s r.o.. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika