Monika Jonášová

Bakalářská práce

Podpora Národních parků ČR z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020

The Czech Republic's National Parks' support from the EU structural and investment funds in the programming period 2014-2020
Anotace:
Téma ochrany přírody je stále více řešeným tématem i na úrovni Evropské unie, jedním z jejích nástrojů přispívajících na aktivity s ním spojenými jsou tzv. Evropské strukturální a investiční fondy (dále ESIF). Ty prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí (dále OP ŽP) rozdělují alokované prostředky žadatelům o dotaci. Tato bakalářská práce se věnuje konkrétnímu typu těchto žadatelů, a to …více
Abstract:
The subject of Nature’s preservation is increasingly addressed even at the level of the European Union, one of its implements contributing to related activities are the European Structural and Investment Funds (hereafter ESIF). They distribute allocated funds through the Operational Programme Environment (hereafter OP E) to subsidy applicants. This bachelor’s thesis is devoted to a specific type of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2023
  • Vedoucí: Mgr. Bc. David Póč
  • Oponent: doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta