Theses 

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta po thorakochirurgickém zákroku – Veronika Bílková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Veronika Bílková

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta po thorakochirurgickém zákroku

Complex Nursing Care of Patient after Thoracic Surgery Intervention

Anotace: Péče o pacienta po torakochirurgickém zákroku je jiná nejen v každé nemocnici, ale i na každém oddělení. Bakalářská práce se zabývá péčí po výkonech v hrudní oblasti na oddělení plicním, chirurgickém, plicní JIP. Cílem je přiblížit jednotlivé zákroky a komplexní pooperační péči odborné veřejnosti. Teoretická část se věnuje předoperačním vyšetřením jak invazivním, tak i neinvazivním, nemocem s indikací k operaci plic, typům hrudních operací, drénům a drenážním systémům a důraz je kladen na pooperační péči a pooperační komplikace. Praktická část poskytuje čtyři kazuistiky pacientů po různých torakochirurgických zákro-cích, abychom co nejreálněji přiblížili jednotlivé typy operačních zákroků a specifika při poskytování péče o pacienty. Kazuistika byla zvolena kvůli větší přínosnosti informací odborné veřejnosti. Poukážeme na potřebu kontinuity ošetřovatelské a medicínské péče. Na základě získaných údajů z kazuistik je vypracován postup pro správnou praxi. Výzkum by v tomto případě byl méně přínosný vzhledem k odlišnosti poskytované péče na jednotlivých odděleních.

Abstract: Patient care after thoracotomy surgery is not only different in each hospital but also in each department. Bachelor's thesis is about care after surgeries in the thoracic region in the Pul-monary Department, Surgical Department, Pulmonary. The main purpose is to clarify the various procedures and complex postoperative care to specialized public. The theoretical part deals with preoperative examinations both invasive and non-invasive diseases with an indication for lung surgery, thoracic surgery types, drains and drainage systems and the empasis is on postoperative care and postoperative complications. The practical part provides four case reports of patients after various thoracotomy surgeries to clarify individual types of surgical procedure and the specifics in the provision of patient care as real as possible. Case reports were chosen because of greater utility of information to specialized public. We will point out the need of continuity of nursing and medical care. Based on gained infor-mation from the case reports the process for the right practise is developed. The survey would be in this case less beneficial due to differences in the provided care in each depart-ments.

Klíčová slova: torakochirurgie, operace, ošetřovatelská péče, kazuistika

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 23. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Eva Hrenáková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 5. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=33441 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Bílková, Veronika. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta po thorakochirurgickém zákroku. Zlín, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 16:02, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz