Bc. Václav Páviš

Bakalářská práce

Hydrotermální alterace devonských vápenců v lomu Mokrá

Hydrothermal alteration of Devonian limestones in Mokrá quarry
Anotace:
V této bakalářské práci se věnuji popisu a analýze hydrotermálních alterací vápenců v ložisku Mokrá. Začal jsem literární rešerší, pokračoval mapovým a terénním výzkumem a nakonec uplatnil tři laboratorní analytické metody: optickou mikroskopii, rentgenovou difraktometrii a elektronovou mikroskopii a mikroanalýzu. Svá zjištění jsem konfrontoval s předchozími výzkumy.
Abstract:
In this thesis I deal with a description and analysis of the hydrothermal alterations of limestone at the deposit Mokrá. I began with a literature review, continued with a mapping and fieldwork and finally utilized three laboratory analytical methods – optical microscopy, X-ray diffractometry and electron microscopy and microanalysis. I confronted my findings with the previous researches.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 2. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. RNDr. Marek Slobodník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta