Miroslava Prokešová

Diplomová práce

Vývoj rekultivačních prací v Severočeské hnědouhelné pánvi

Development of land reclamation in the North Bohemian brown coal basin
Anotace:
V mé diplomové práci se zabývám vývojem a problematikou rekultivací a sanací v Severočeské hnědouhelné pánvi. Nejprve popisuji současný stav jednotlivých lokalit a jejich předpokládaný vývoj. Následně se zaměřuji na jednotlivé etapy rekultivace a faktory, které ovlivňují způsob provedení jednotlivých fází. Stěžejním bodem mé práce je rekultivovaná plocha mostecko - komořanské oblasti, kterou tvoří …více
Abstract:
The thesis is focused on the on the development of the reclamation and remediation of the North Bohemian brown coal basin. At first is described current state of particular areas and their expected development. Then the focus is placed on the different stages of reclamation and the circumstances that can influence performance of the individual phases of the reclamation. The main purpose of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2015
  • Vedoucí: Petr Urban
  • Oponent: Tomáš Škaloud

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hornictví / Hornické inženýrství