Pavel Nikl

Bakalářská práce

Administrativní budova s občanskou vybaveností Mariánské Hory

Office building with amenities Mariánské Hory
Anotace:
Předmětem bakalářské práce bylo porozumět provázanosti architektonické idey se stavebně-technickou částí procesu návrhu. Je cílem, aby se tyto ideje měnily z abstraktních podob do podob konkrétních - technických, a aby za pomocí přesných čar vznikl návod, který umožní realizovat mé myšlenky a pocity, jež byly utvářeny daným místem a časem. Dalším podkladem při utváření bakalářské práce bylo vžití se …více
Abstract:
The subject of Bachelor thesis was understand to interdependence of architectural idea and technical part of design process. Thesis is aiming to transform idea from abstract figures to specific technical form. Precise lines are creating instructions which are able to realise my thoughts and feelings which have formed by certain place and time. The next basis for formation Bachelor thesis was empathy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Aleš Vojtasík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta stavební

Bakalářský studijní program / obor:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství