Pavel Nikl

Bachelor's thesis

Administrativní budova s občanskou vybaveností Mariánské Hory

Office building with amenities Mariánské Hory
Abstract:
Předmětem bakalářské práce bylo porozumět provázanosti architektonické idey se stavebně-technickou částí procesu návrhu. Je cílem, aby se tyto ideje měnily z abstraktních podob do podob konkrétních - technických, a aby za pomocí přesných čar vznikl návod, který umožní realizovat mé myšlenky a pocity, jež byly utvářeny daným místem a časem. Dalším podkladem při utváření bakalářské práce bylo vžití se …more
Abstract:
The subject of Bachelor thesis was understand to interdependence of architectural idea and technical part of design process. Thesis is aiming to transform idea from abstract figures to specific technical form. Precise lines are creating instructions which are able to realise my thoughts and feelings which have formed by certain place and time. The next basis for formation Bachelor thesis was empathy …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 5. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2011
  • Supervisor: Aleš Vojtasík

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Fakulta stavební

Bachelor programme / field:
Architektura a stavitelství / Architektura a stavitelství