Jan Svoboda

Bakalářská práce

Vztah sponzoringu a image značky Škoda Auto a jeho návratnost investic

Relation Between Sponsorship and the Brand Image of Skoda Auto and its Return on Investments
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na zkoumání vztahu sponzoringu a image značky. Popisuje oblast sponzoringu sportovních událostí, jež může ze své podstaty významnou měrou při-spět k budování pozitivního image značky. Práce se ve své teoretické části věnuje popsání a vymezení teoretických poznatků, které jsou nezbytné k správnému porozumění dané pro-blematiky. Práce zkoumá vtah mezi marketingovými aktivitami …více
Abstract:
This thesis focuses on the relationship of sponsorship and brand image. It describes the sponsorship of sports events, which may inherently contribute to the building of a positive brand image. The work in its theoretical part deals with the description and definition of theoretical knowledge, which is essential for a proper understanding of the issue. This writ-ten work explores the relationship between …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Mgr. Olga Jurášková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svoboda, Jan. Vztah sponzoringu a image značky Škoda Auto a jeho návratnost investic . Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace