Veronika Oblouková

Diplomová práce

Soubor geodetických činností při výstavbě sítě určené k využití odpadního tepla z kogenerační jednotky bioplynové stanice ZD Skály v k.ú. Benešov u Boskovic

Set of Survey Activities in the Construction of a Network designed to Utilization of Waste Heat from the Cogeneration Unit of a Biogas Station ZD Skály in c.d. Benešov u Boskovic
Anotace:
Tato diplomová práce zahrnuje soubor geodetických činností při realizaci výstavby teplovodu, který bude využívat odpadní teplo z kogenerační jednotky bioplynové stanice zemědělského družstva Skály v k.ú. Benešov u Boskovic. Diplomová práce se zabývá charakteristikou zájmové lokality, plánováním a přípravou terénních prací, geodetickými činnostmi v terénu a následným zpracováním dokumentace skutečného …více
Abstract:
This diploma thesis includes a set of survey activities in the implementation of the construction of a network designed, which will use waste heat from the cogeneration unit of a biogas station of the agricultural cooperative Skály in cadastral disctrit Benešov u Boskovic. The diploma thesis deals with the characteristics of the locality of interest, planning and preparation of field work, survey activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 7. 2020
  • Vedoucí: Pavel Černota
  • Oponent: Petr Jadviščok

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava