Robert Mlčoch

Bakalářská práce

Křižovatka Frýdecká - Buničitá - Mostní v Ostravě

Intersection Frydecka - Bunicita - Mostni in Ostrava
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Křižovatka Frýdecká – Buničitá – Mostní v Ostravě“ je posouzení a analýza současného a nově navrženého stavu křižovatky. Dále posouzení vybudování okružní křižovatky se zřetelem na bezpečnost a plynulost dopravy. Další možností řešení této křižovatky vyplývá z upravení přednosti v jízdě. V první části se budeme zabývat posouzením stávajícího stavu a provedením dopravního …více
Abstract:
The subject of the bachelor thesis „Intersection Frydecka – Bunicita – Mostni in Ostrava“ is to compare and analyse original and newly designed state of the intersection. Further to compare of building circular with regard to the safety and fluency of transport. Another option of solution this intersection results from adjusting priority in driving. In the first part we will be dealing with comparison …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Vladislav Křivda

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava