Martin Houžva

Bakalářská práce

Legislativní požadavky pro projekci a provoz silnoproudých napájecích zařízení drážních systémů

Legislative requirements for the design and operation of power supply equipment for railway systems
Anotace:
Práce se zabývá legislativními postupy při projektování a provozování napájecích zařízení drážních systémů. V úvodu se seznamuje s legislativními předpisy a technickou normalizací určující konkretizaci napájecích systémů. Seznamuje s topologií napájecích systémů pro dráhy celostátní, regionální a vlečky včetně drah tramvajových a trolejbusových včetně bezpečnostních opatření při práci na nich. Popisuje …více
Abstract:
The thesis focuses on legislative procedures during designing and operatng of traction power supply systems of railway applications, especially traction substantions. The first chapter focuses onlegislative regulations and technical standardization determining the concretization of power supply systems. It describes the topology of power supply systems of national, regional and siding tracks including …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2021
  • Vedoucí: Petr Moldřík
  • Oponent: Tomáš Mlčák

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB – Technická univerzita Ostrava

VŠB – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program:
Elektroenergetika

Práce na příbuzné téma