Petr Glabazňa

Bakalářská práce

Návrh výměníku tepla pro pasivní havarijní systém jaderné elektrárny

Proposal of Heat Exchanger for Passive System of Nuclear Power Plant
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá především návrhem havarijního kondenzátoru jako pasivního prvku bezpečnosti pro případ roztržení primárního okruhu jaderné elektrárny. Práce se skládá z více částí, v nichž je mimo jiné popsán i základní princip fungování samotné jaderné elektrárny včetně některých jejích bezpečnostních prvků. Krátce je zde popsán i konkrétní druh havárie, pro kterou byl kondenzátor …více
Abstract:
This bachelor thesis is mainly dealing with proposal of emargency heat exchanger for case of disruption of primary circuit in nuclear power plant. The thesis includes many parts in those is also described an elementary functional principle of nuclear power plant with some of its emargency systems. There is also shortly described a case of the specific accident which was the heat exchanger designed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Pavel Kolat
  • Oponent: Olga Plevová

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava