Martin Laštůvka

Bakalářská práce

Návrh podpůrného evidenčního systému pro společnost Nemak Czech Republic s.r.o.

Subsidiary Registration System Project for the Ltd Company, Nemak Czech Republic s.r.o.
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na návrh podpůrného evidenčního systému pro oddělení Údržby strojů a zařízení v prostředí průmyslového podniku. V úvodu je popsán význam evidence dat a technických dokumentů týkajících se činností oddělení Údržby. Další oddíly se zabývají analýzou aktuálního stavu této technické podpory a pokračují návrhem podpůrného evidenčního systému sjednocením evidovaných dat a technických …více
Abstract:
This study focuses on a proposal for a supporting data logging system for the maintenance department in an industrial company. Initially there is described a meaning of data acquisition and the technical documents regarding maintenance activities. Other parts analyse the actual state of the technical support and continue with the propose of one common structure for documents and data collection with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2011
  • Vedoucí: Lukáš Otte
  • Oponent: Luděk Fořtík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava