Tomáš Kondělka

Bakalářská práce

Tvorba webové prezentace založené na redakčním systému Wordpress

Development a Web Presentation Based on Wordpress Content Management System
Anotace:
Má bakalářská práce se zabývala výběrem odpovídajícího redakčního systému a tvorbou funkční webové prezentace pro účely oddílu alternativních sportů TJ Zubří. Prioritou bylo vytvořit přehledné webové stránky s odpovídajícím grafickým designem a jednoduchým uživatelským rozhraním. Teoretická část práce pojednává o technologiích použitých k tvorbě systému a o výběru nejoptimálnějšího WCMS řešení. Praktická …více
Abstract:
My bachelor thesis deals with the selection of an appropriate content management system and creating a functional website for the purposes of TJ Zubří alternative sports division. The priority was to create an easy website with a corresponding graphic design and simple user interface. The theoretical section discusses the technologies used to create the system and selection of an optimal WCMS solution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Jiří Románek
  • Oponent: Daniel Marek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Aplikovaná informatika