Bc. Eliška Slavíčková

Master's thesis

Karcinom prsu

Breast cancer
Abstract:
Diplomová práce se věnuje problematice zhoubného onemocnění, především je zaměřena na zhoubné onemocnění (rakovinu) prsu. Práce je členěna na teoretickou část, která pojednává o základních pojmech a souvislostech spojených s tímto onemocněním a dále pak o možném zařazení tématu do výuky dle Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Praktická část zahrnuje dotazníkové šetření týkající se …more
Abstract:
The diploma thesis dedicates to the issue of malignant disease, mainly is focussed on malignant breast cancer. The thesis is structured to a theoretical part which deals with basic terms and relations connected with this disease and also possible inclusion of the topic in education according to the Framework Educational Program of elementary education. The practical part includes a questionaire survey …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 12. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2012
  • Supervisor: PhDr. Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Radim Slaný

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta