Theses 

Porovnanie pracovnej výkonnosti - kmeňový zamestnanec verzus „prenájom“ IT externistu – Mária Štefániková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mária Štefániková

Diplomová práce

Porovnanie pracovnej výkonnosti - kmeňový zamestnanec verzus „prenájom“ IT externistu

Porovnání pracovní výkonnosti - kmenový zaměstnanec verzus „pronájem“ IT externisty

Anotace: Český trh ICT pracovníků se stal velmi atraktivním pro globální ICT firmy a jeho největším problémem v současnosti je nedostatek volných IT specialistů na trhu práce. Kvůli tomu vznikají nové postupy v náboru interních či externích pracovníků. Diplomová práce se proto zabývá nejnovějšími trendy v oblasti náboru lidských zdrojů v ICT a za hlavní cíl si klade srovnání pracovní výkonnosti interně zaměstnaného pracovníka a pronajatého externisty. Teoretická část se zaměřuje na seznámení se stavem trhu IT specialistů v České republice a přináší podrobný přehled pojmů souvisejících s novými trendy v oblasti IT náboru. Tato část práce také přibližuje problematiku hodnocení pracovníků. V praktické části jsou na základě klíčových ukazatelů výkonnosti diskutovány výsledky analýzy provedené na vzorku dat vzniklých při testování softwaru v bankovním prostředí. Pro ověření výsledků analýzy slouží interview se vzorkem respondentů z každé analyzované skupiny. Výsledky analýzy mohou posloužit manažerům v oblasti IT při rozhodování v otázkách náboru lidských zdrojů.

Abstract: The Czech ICT workers market has become very attractive to global ICT companies and its biggest problem today is the lack of free IT specialists in the labour market. As a result, new procedures are being developed to recruit internal or external staff. The diploma thesis deals with the latest trends in the field of human resources recruitment in ICT and the main objective is the comparison of the work performance of the internally employed worker and the rented external worker. The theoretical part focuses on getting acquainted with the market situation of IT specialists in the Czech Republic and provides a detailed overview of concepts related to new trends in IT recruitment. This part also focuses on the issue of staff evaluation. In the practical part, based on key performance indicators, the results of the analysis performed on a sample of data generated by software testing in the banking environment are discussed. An interview with the sample of respondents from each analysed group is used to verify the results of the analysis. The results of the analysis can be used by an IT manager in decision-making on human resources recruitment issues.

Abstract: Český trh ICT pracovníkov sa stal veľmi atraktívnym pre globálne ICT firmy a jeho najväčším problémom je v súčasnosti nedostatok voľných IT špecialistov na trhu práce. Kvôli tomu vznikajú nové postupy v nábore interných či externých pracovníkov. Diplomová práca sa preto zaoberá najnovšími trendmi v oblasti náboru ľudských zdrojov v ICT a za hlavný cieľ si kladie porovnanie pracovnej výkonnosti interne zamestnaného pracovníka a prenajatého externistu. Teoretická časť sa zameriava na zoznámenie so stavom trhu IT špecialistov v Českej republike a prináša podrobný prehľad pojmov súvisiacich s novými trendmi v oblasti IT náboru. Táto časť práce tiež približuje problematiku hodnotenia pracovníkov. V praktickej časti sú na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti diskutované výsledky analýzy, uskutočnenej na vzorke dát vzniknutých pri testovaní softwaru v bankovom prostredí. Pre overenie výsledkov analýzy slúži interview so vzorkou respondentov z každej analyzovanej skupiny. Výsledky analýzy môžu poslúžiť manažérom v oblasti IT pri rozhodovaní v otázkach náboru ľudských zdrojov.

Klíčová slova: internista, klíčové ukazatele výkonnosti, externista, hodnocení, lidské zdroje, pracovní výkonnost

Keywords: external worker, assessment, internist, key performance indicators, human resources, work performance

Klíčová slova: externista, hodnotenie, internista, kľúčové ukazovatele výkonnosti, ľudské zdroje, pracovná výkonnosť

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2019
  • Vedoucí: Radim Čermák
  • Oponent: Tomáš Klíma

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75193


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 20:47, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz