Denis Hofman

Diplomová práce

Návrh a realizace automobilové zadní svítilny s RGB LED (Hella)

Design and Realization of Automotive Rear Lamps with RGB LEDs (Hella)
Anotace:
Diplomová práce se zabývá návrhem zadní svítilny automobilu s RGB LED maticí a oživením jejich základních funkcí. V první části se práce zabývá nalezením vhodných typů LED diod a řídicího obvodu LED matice. Při návrhu je brán ohled na vhodné uspořádání a dostatečné svítivosti celé LED svítilny, náklady, teplotní odolnost, EMC a energetickou účinnost. Součástí jsou také návrhy posilujících obvodů pro …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the design of the rear RGB LED matrix lamp and also with the realization of basic functions by suitable algorithm. The first chapter is about finding suitable type of RGB LED and LED driver. This chapter also deals with figuring out how many LEDs are needed in order to fulfill the desired luminosity criteria, conecerns costs, thermal immunity, EMC and energetic efficiency …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Petr Šimoník
  • Oponent: Petr Opravil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava