Theses 

Média a veřejné mínění: Mediální pokrytí předvolebních průzkumů v České republice – Bc. Lenka Hrbková, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Lenka Hrbková, Ph.D.

Diplomová práce

Média a veřejné mínění: Mediální pokrytí předvolebních průzkumů v České republice

Media and the Public Opinion: Media Coverage of Election Polls in the Czech Republic

Anotace: Práce se zabývá způsobem, jakým média informují veřejnost o průzkumech veřejného mínění a celkovou rolí, jakou tyto průzkumy hrají v současné žurnalistické praxi. Jedním z klíčových teoretických východisek je koncept horserace žurnalistky a rámování politiky jako strategické hry, jež se váže na dominantní postavení průzkumů ve zpravodajství. Kromě dopadů průzkumů na podobu žurnalistiky a tím pádem i na způsob, jakým veřejnost chápe politiku, se práce zabývá i vlivem průzkumů na média na mikroúrovni. Východiskem je koncept strukturální mediální předpojatosti vůči jednotlivým politickým aktérům, která je určována právě výsledky stran v předvolebních průzkumech a horserace žurnalistikou. Případová studie mediálního pokrytí předvolebních průzkumů před volbami v České republice v květnu 2010 ukazuje, že průzkumy přispívají k horserace rámování volebních kampaní i v českých podmínkách. Nejedná se však o dominantní rámec české žurnalistiky. Horserace rámování se vyskytuje nejčastěji ve zprávách pojednávajících právě o průzkumech. Práce také ověřuje hypotézy o strukturální předpojatosti médií, které se částečně potvrdily.

Abstract: This thesis deals with the way media work with opinion polls and the role of polls in today´s journalism. The key concept of the thesis is the horsrace journalism and framing of politics as a strategic game as an implication of dominant role of polls in news. Appart from effects of polls on journalism and the public views on politics, the thesis focuses also on media and polls on the micro level. The theoretic beckground is the structural media bias concept. Structural media results from the policical actors‘ polls performance and from the horserace. The Czech case study of election polls coverage in the media before the 2010 general elections implies the presence of horserace journalism in Czech media as well which on the othera hand is not the dominant scope of Czech journalism. Most often the horserace framing can be identified in news reporting about polls results. The thesis also tests structural media bias hypothesis which were confirmed only partially.

Klíčová slova: průzkumy veřejného mínění, předvolební průzkumy, žurnalistika, rámování, mediální předpojatost, Věci veřejné

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Roman Chytilek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Maxmilián Strmiska, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 02:56, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz