Theses 

Možnosti ochrany a dekontaminace zasahujících příslušníků a členů jednotek požární ochrany při zasažení amoniakem – Ing. Lukáš JOB

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Lukáš JOB

Bakalářská práce

Možnosti ochrany a dekontaminace zasahujících příslušníků a členů jednotek požární ochrany při zasažení amoniakem

Ways of protection and decontamination of intervening members and members of fire brigades afflicted with ammonia

Anotace: Téma mojí bakalářské práce "Možnosti a dekontaminace zasahujících příslušníků a členů jednotek požární ochrany při zasažení amoniakem", kterým se zabývám, je velice aktuální, protože amoniak je velice důležitá a nebezpečná chemická látka, která je stále využívána nejen v odvětvích průmyslu, zemědělství, ale i v běžném životě. Mnoho podniků stále využívá amoniak jako především chladící médium a vlivem stáří používané technologie může dojít a dochází k únikům této chemické látky do prostředí, kde může dojít k ohrožení zdraví, života a životního prostředí. Je velice důležité znát opatření, kterými musíme chránit obyvatelstvo, ale i zasahující složky, které provádějí záchranné a likvidační práce právě při událostech s únikem amoniaku. Předkládaná bakalářská práce se zabývá ochrannými prostředky, postupy dekontaminace a použití dekontaminačních prostředků při událostech s únikem nebezpečné látky amoniaku u Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a u Jednotek sboru dobrovolných hasičů obce Praha.

Abstract: The topic of my thesis: "Possibilities and decontamination intervening members and members of the fire protection in contact with ammonia," which I deal with, is on the front burner, because ammonia is a very important and dangerous chemical that is increasingly used not only in industry, agriculture, but also in everyday life. Many business men still use ammonia mainly as a coolant and due to the age of the used technology it can happen and it happens that this chemical leaks into the environment, where it can be dangerous to health, life and the environment as well. It is very important to know the limits that we have to use to protect people, but also to know the intervening organs that carry out the rescue and the liquidation work just for events with the release of ammonia. The present thesis deals with protective equipment, decontamination procedures and the use of decontamination tools in the events of leakage of dangerous substances of ammonia at the Fire and Rescue Brigade of the City of Prague and Volunteer Fire Units of Prague.

Klíčová slova: amoniak, dekontaminace, ochranné prostředky, jednotky požární ochrany

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Lenka Brehovská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

Jak správně citovat práci

JOB, Lukáš. Možnosti ochrany a dekontaminace zasahujících příslušníků a členů jednotek požární ochrany při zasažení amoniakem. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 4. 2019 06:31, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz