Theses 

Je metodik školní prevence schopen odhalit a léčit šikanu ve škole? – Bc. Ivo Hasala

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ivo Hasala

Bakalářská práce

Je metodik školní prevence schopen odhalit a léčit šikanu ve škole?

Is school-based prevention methodist able to detect and treat bullying at school?

Anotace: ABSTRAKT Prostřednictvím realizace bakalářské práce jsem se snažil nalézt odpověď na otázku, zda je metodik školní prevence schopen odhalit a léčit šikanu ve škole. Po prostudování literatury, která se vztahuje k tématu šikany, jsem nabyl teoretické poznatky, s kterými jsem se vydal do terénu. To znamená, že jsem navštívil metodiky školní prevence na ZŠ a SŠ. Se všemi jsem realizoval stejný řízený rozhovor. Oslovil jsem čtyři metodiky školní prevence a vypracoval čtyři přepisy, které po okódování vyústily v jednu společnou analýzu. V ní jsem dospěl k názoru, že metodik prevence je schopen odhalit a léčit šikanu ve škole. Ovšem pokud splní sadu tří faktorů přístupu, které jsou poučení, návodnost a osobní zaujetí.

Abstract: ABSTRACT Through the implementation of the work I have tried to answer the question whether a school-based prevention methods able to detect and treat bullying at school. After studying the literature that relates to the topic of bullying, I gained theoretical knowledge, with whom I went to the field. This means that school I visited methodology prevention in primary and secondary schools. With all I made the same controlled interview. I spoke to four school-based prevention and methodologies developed four transcripts, after which date coding resulted in a joint analysis. In it, I have concluded that prevention methodology is able to detect and treat bullying at school. However, if they meet a set of three factors approaches that are lessons instruction and personal commitment.

Klíčová slova: Šikana, metodik školní prevence, ředitelka PPP, přepisy, analýza, poučení, návodnost, osobní zaujetí.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2013
  • Vedoucí: doc. Mgr. Petr Novotný, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 11:59, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz