Tereza Římanová

Diplomová práce

Návrh implementace řízení bezpečnosti informací ve střední firmě dle metodického rámce ITIL

Design of Information Security Management Implementation in the Medium-Sized Company according to Methodical ITIL Framework
Anotace:
Cílem této práce bylo vymezit základní pojmy informační bezpečnosti, představit systém řízení bezpečnosti informací, seznámit se s metodikami v této oblasti a navrhnout řízení bezpečnosti podle nejlepších praktik knihovny ITIL. V první části byla shrnuta teoretická a metodická východiska bezpečnosti informací a získané znalosti byly využity při vypracování části druhé. Ta se v úvodu zabývá analýzou …více
Abstract:
The aim of this thesis was to define the fundamental concepts of information security, to introduce information security management system, to become acquainted with the methodology in this field and to design security management according to ITIL’s best practices. The first part summarized theoretical and methodological bases of information security and the gained knowledge has been used in the preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Jan Ministr
  • Oponent: Ludvík Urbanec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Systémové inženýrství a informatika / Systémové inženýrství a informatika