Petr Dolníček

Doctoral thesis

Posouzení možností stanovení teploty vzplanutí směsí hořlavých kapalin

Assessment of options of determining the flash point of flammable liquid mixtures
Abstract:
Dolníček, Petr, Posouzení možností stanovení teploty vzplanutí směsí hořlavých kapalin. Ostrava 2018. Disertační práce. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství. Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. V dnešní době je kladen velký důraz na dodržování pravidel v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví lidí i životního prostředí. Moderní doba a neustálý vývoj nových …more
Abstract:
Dolníček, Petr, Assessment of options of determining the flash point of flammable liquid mixtures. Ostrava 2018. Dissertation thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering. Thesis supervisor: doc. Ing. Ivana Bartlová, CSc. Today, great emphasis is placed on compliance with rules governing safety and protection of human health and the environment. The modern era and continuous …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 9. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 4. 2019
  • Supervisor: Ivana Bartlová
  • Reader: Ondřej Suchý, Milan Jahoda, Karol Balog

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava