Jiří Kostinec

Diplomová práce

Projekt sanace termických procesů v prostoru Haldy Hrabůvka

The project of redevelopment of thermic processes in the area of the tailings Heap Hrabuvka
Anotace:
Sanace starých ekologických zátěží představují v současné době jeden z nejzávažnějších problémů. K ekologickým zátěžím, které nepříznivě ovlivňují životní prostředí patří odvaly hlušin, jako pozůstatky hlubinné těžby uhlí z předcházejících období. Na odvaly byly, mimo průvodních karbonských hornin ukládány také hlušiny s rozptýlenou organickou hmotou, úlomky uhlí a uhelný prach. Podíl spalitelných …více
Abstract:
Redevelopments of old environmental burdens are currently one of the most serious problems. The environmental burdens that negatively affect the environment include the tailing heaps, as the remains of deep mining of coal from the previous period. To the heaps were also apart from the Carboniferous rocks given gangue with a dispersed organic matter, coal fragments and coal dust. The proportion of combustible …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Seidl
  • Oponent: Jaroslav Němec

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava