Theses 

Effects of the environmental measures of ZSNP, a.s. on internal and external environment – Lucia Klimková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Lucia Klimková

Bakalářská práce

Effects of the environmental measures of ZSNP, a.s. on internal and external environment

Efekty environmentálnych dopadov ZSNP,a.s na vnútorné a vonkajšie prostredie

Anotace: Bakalárska práca je zameraná na efekty environmentálnych dopadov ZSNP,a.s. na vnútorné a vonkajšie prostredie. Efekty sú vyhodnocované v rámci konceptu spoločensky zodpovedného podnikania s dôrazom na životné prostredie a udržateľný rozvoj. Na Slovensku je mnoho environmentálnych záťaží, ktoré sú zapríčinené nezodpovedným správaním firiem a preto práca tiež zohľadňuje legislatívu na európskej a národnej úrovni. Štúdia je založená predovšetkým na kvalitatívnom výskume, ktorý zistil, že environmentálne opatrenia, ktoré firma vykonala, mali pozitívny dopad na vnútorné aj vonkajšie prostredie firmy, a bolo zistené, že verejnosť považuje firmu za spoločensky zodpovednú. Na výskume sa podieľali rôzni účastníci, akými boli napríklad zamestnanci, špecialisti na danú tematiku, obyvatelia okresu, primátor mesta a iné zainteresované osoby, ktoré vyjadrili svoj názor a ich vnímanie danej problematiky. Práca ukázala, že správanie spoločnosti je spoločensky zodpovedné a robí tak zo svojho morálneho presvedčenia. Z práci taktiež vyplynulo, že kroky, ktoré ZSNP,a.s. podstúpilo pri riešení environmentálnej záťaži by mohli byť príkladové pre ostatné firmy v rámci konceptu CSR.

Abstract: The thesis is focused on the effects of the environmental measures of ZSNP,a.s. on internal and external environment. These effects are evaluated in the framework of Corporate Social Responsibility with the special emphasis on environment and sustainability. In Slovakia, there are many environmental problems caused by irresponsible behaviour of the companies, and therefore, legal factors are also taken into consideration from both national and European perspective. The study is mainly based on qualitative research, which found out that environmental measures affected internal and external environment positively and that the public considers the company to be responsible towards society. Numerous participants, such as employees, specialists, inhabitants, city mayor and other stakeholders took part in the research by expressing their opinion and own perception of the issue. The thesis proves that the company behaves in socially responsible way because of its moral believes and confidence. Another finding was that the steps, which were undertaken by ZSNP,a.s. could be considered copybook examples for other companies within CSR concept.

Klíčová slova: McKinsey 7S model, PESTE analýza, Spoločenská zodpovednosť firiem, Vnútorné prostredie, Vonkajšie prostredie, Udržateľný rozvoj, Životné prostredie

Keywords: Corporate Social Responsibility, Environment, External Environment, Internal Environment, McKinsey 7S model, PESTE analysis, Sustainable Development

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvie Formánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://theses:jZyMy6f6qe4rffI@is.mendelu.cz/zp/50216 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 16:30, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz