Kateřina Kučová

Bachelor's thesis

Bioakumulace polutantů pomocí technického konopí

Bioaccumulation of Pollutants by Technical Hamp Plant
Anotácia:
Tato bakalářská práce se zabývá bioakumulací vybraných těžkých kovů pomocí technického konopí. Pro pochopení problematiky bioakumulace je nutné seznámení se s jejími fázemi a s vlastnostmi a akumulačními schopnostmi dané rostliny. Práce hodnotí akumulační schopnosti Cannabis sativa na třech těžkých kovech, a to na mědi, olovu. Akumulace byla sledována po dobu sedmi dnů na třech částech rostliny – kořen …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with bioaccumulation of selected heavy metals by technical hemp. To understand the issue of bioaccumulation is necessary to familiarizare with its phases and properties and accumulation capabilities of the hemp plant. The thesis evaluates storage capacity of Cannabis sativa on three heavy metals – copper, lead. Accumulation was monitoring for seven days on three parts of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2017
  • Vedúci: Radmila Kučerová
  • Oponent: Jakub Lichnovský

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava