Zdeněk Pavlíček

Bakalářská práce

Analýza fixních a variabilních nákladů podniku JINPO PLUS, a.s.

Analysis of Fixed and Variable Costs in the Company JINPO PLUS, a.s.
Anotace:
Řešení bakalářské práce je zaměřeno na analýzu fixních a variabilních nákladů v podniku JINPO PLUS, a.s., která se zabývá výrobou a ohybem trubek. Obsahem první části bakalářské práce je charakteristika teoretických principů vymezení a klasifikace nákladů. Dále jsou uvedeny jednotlivé nákladové metody ke stanovení nákladových funkcí. V druhé části práce je charakterizována společnost JINPO PLUS, a …více
Abstract:
Resolution of the bachelor thesis is concerned with an analysis of fixed a variable costs in the company JINPO PLUS, a.s.which focuses on manufacturing and curving pipes. The first part concentrates on teoretical principals of classification of costs and their characteristics. It also deals with various methods of determining expenditure functions. In the second part, the company JINPO PLUS, a.s. is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Jarmila Mruzková
  • Oponent: Josef Kutáč

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava